• ستاد فرماندهی
  • آدرس : خیابان طالقانی
  • تعداد پرسنل : 57 نفر
  • تعداد وسلیه موتوری : 8 دستگاه سنگین و 5 دستگاه وانت عملیاتی
  • ریئس و فرمانده: مهندس حسین نذیری

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه