• ایستگاه شماره 3
  • آدرس: خیابان شیخ فضل الله نوری فرهنگشهر
  • تعداد پرسنل : 13 نفر
  • تعداد وسیله موتوری : 3دستگاه سنگین
  • رئیس و فرمانده : عباس صادقی پاشا

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه