برگزاری جلسه با حضور معاونت و اعضای واحد
‌ آموزشی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری آمل

🔹 با ریاست اداره ی آموزش و پرورش در خصوص تأکید
برگزاری کلاس آموزش نکات ایمنی و اطفای حریق
مدارس در مقاطع مختلف و دریافت گواهینامه ی
آموزشی و برگزاری کلاس آموزشی برای شرکت
کنندگان نهضت سوادآموزی

 

روابط عمومی سازمان

ارسال دیدگاه